پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

سمینار بتن غلتکی

نوع فایل
docx
حجم فایل
5.10 مگابایت
ورژن
مریم مختاری
قابل استفاده در
Word
دسته بندی
تعداد بازدید
2144 بازدید
فروش
0 فروش
تومان20,000
فصل اول: روسازیهای بتنی(کلیات و انواع) فصل دوم: تاریخچه و مشخصات کلی روسازی بتن غلتکی فصل سوم:ویژگیهای بتن غلتکی فصل چهارم: زمینه های کاربرد بتن غلتکی فصل پنجم:مصالح و طرح اختلاط ....

به نام خدا
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول: روسازیهای بتنی(کلیات و انواع)…………………………………………………………………………………1

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 استفاده از لایه اساس……………………………………………………………………………………………………………3

1-2-1 دلایل استفاده از اساس در روسازي بتنی………………………………………………………………………….3

1-2-1-1 کنترل پدیده پامپینگ…………………………………………………………………………………………………3

1-2-1-2 کنترل یخ زدگی………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-1-3 بهبود زهکشی……………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-1-4 کنترل انقباض و تورم…………………………………………………………………………………………………..4

1-2-1-5 سهولت و تسریع در عملیات ساخت……………………………………………………………………………..4

1-3 انواع روسازیهاي بتنی……………………………………………………………………………………………………………4

1-3-1 روسازي بتنی ساده درز دار………………………………………………………………………………………………5

1-3-2 روسازي بتنی مسلح درز دار…………………………………………………………………………………………….5

1-3-3 روسازي بتنی پیوسته………………………………………………………………………………………………………5

1-3-4 روسازي بتنی پیش تنیده………………………………………………………………………………………………..6

1-3-5 روسازيهاي مختلط…………………………………………………………………………………………………………..6

1-4 مقایسه روسازيهاي بتنی (صلب)  و آسفالتی ( انعطاف پذیر)…………………………………………………7

1-4-1 مزیت رویه هاي بتنی در مقایسه با آسفالتی…………………………………………………………………….7

1-4-2 معایب رویه هاي بتنی در مقایسه با لایه هاي آسفالتی…………………………………………………….7

1-5 موارد کاربرد رویه هاي بتنی…………………………………………………………………………………………………8

1-6 جایگاه بتن غلتکی در روسازيهاي بتنی…………………………………………………………………………………8

فصل دوم: تاریخچه و مشخصات کلی روسازی بتن غلتکی…………………………………………………….9

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-2 توسعه RCC………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3 تاریخچه بتن کوبیده غلتکی …………………………………………………………………………………………………13

2-4 کاربردهای RCC در روسازیها…………………………………………………………………………………………….14

2-5 هزینه اولیه RCC ……………………………………………………………………………………………………………..14

2-6 مقایسه RCC با روسازی بتنی معمولی……………………………………………………………………………….14

 

فصل سوم:ویژگیهای بتن غلتکی ………………………………………………………………………………………………..16

 

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….17

3-2 ویژگیهای مهندسی بتن غلتکی ……………………………………………………………………………………………17

3-2-1 مقاومت فشاری……………………………………………………………………………………………………………………….17

3-2-2 دانسیته …………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-2-3 انقباض …………………………………………………………………………………………………………………………….21

3-2-4 هوازایی ……………………………………………………………………………………………………………………………22

3-2-5  جذب آب سطحی و آب انداختگی بتن کوبیده غلتکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-2-6 مقاومت خمشی ………………………………………………………………………………………………………………23

3-2-7 مقاومت کششی ………………………………………………………………………………………………………………25

3-2-8 مقاومت چسبندگی(اتصال لایه ها) ………………………………………………………………………………….25

3-2-9 جرم حجمی و درجه تراکم ……………………………………………………………………………………………..25

3-2-10 مقاومت یخبندان روسازیهای RCC ……………………………………………………………………………..27

3-2-10-1 مقاومت در برابر ترکهای ریز داخلی ………………………………………………………………………….27

3-2-11 دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………..29

3-2-12 مدول الاستیسیته …………………………………………………………………………………………………………29

3-2-13 دوام در برابر سولفات ها ……………………………………………………………………………………………….30

3-2-14 مکانیزم شکست خستگی بتن غلتکی ……………………………………………………………………………30

3-2-15 خزش…………………………………………………………………………………………………………………………………..31

3-3 خواص سطحی بتن کوبیده غلتکی ……………………………………………………………………………………….31

3-3-1 بافت سطح ………………………………………………………………………………………………………………………33

3-3-2 همواری سطح …………………………………………………………………………………………………………………33

3-3-3 نفوذپذیری در برابر آب ……………………………………………………………………………………………………34

3-4 کارایی بتن غلتکی ……………………………………………………………………………………………………………….34

3-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..35

فصل چهارم: زمینه های کاربرد بتن غلتکی …………………………………………………………………………….36

 

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………37

4-2 کاربردهای بتن غلتکی ………………………………………………………………………………………………………..37

4-2-1 کاربرد جهت روسازي کف انبارهاي سرپوشیده و روباز ومحوطه هاي دپو کردن چوب و

الوار و ذغال سنگ و غیره …………………………………………………………………………………………………………..37

4-2-2 روسازي ترمینالهاي بار، بار اندازها و بندرگاهها………………………………………………………………..39

4-2-3 جاده هاي با شیب زیاد …………………………………………………………………………………………………..42

4-2-4 روسازي راههاي با تردد و سرعت کم و خیابانهاي شهري و بین شهري …………………………..42

4-2-5 پارکینگ اتومبیلها و راههاي تردد داخلی سازمانها ………………………………………………………….43

4-2-6 کاربرد در فرودگاهها ……………………………………………………………………………………………………….43

فصل پنجم:مصالح و طرح اختلاط………………………………………………………………………………………………..44

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………45

5-2 مصالح مورد استفاده در ساخت بتن غلتکی …………………………………………………………………………46

5-2-1 ماده چسباننده(سیمان) ………………………………………………………………………………………………….46

5-2-2 سنگدانه ها …………………………………………………………………………………………………………………….48

5-2-3 افزودنیهای شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………51

5-2-4 آب ………………………………………………………………………………………………………………………………….52

5-3 طرح اختلاط بتن غلتکی ……………………………………………………………………………………….53

5-3-1 تفاوت طرح اختلاط روسازی بتن غلتکی نسبت به طرح اختلاط روسازی بتن معمولی….54

5-3-2 روشهای طرح اختلاط ACI …………………………………………………………………………………………..55

5-3-3 روش طرح اختلاط مهندسان ارتش آمریکا ……………………………………………………………………..58

فصل ششم: ساخت بتن غلتکی …………………………………………………………………………………………………..60

 

6-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………61

6-2 ساخت بتن  غلتکی……………………………………………………………………………………………………………. 61

6-2-1 ساخت نمونه های آزمایشگاهی بتن  غلتکی………………………………………………………………………..61

6-2-2 ملاحظات ساخت بتن غلتکی در محل……………………………………………………………………………62

6-2-2-1 محدودیتهای ساخت …………………………………………………………………………………………………62

6-2-2-1-1 شرایط آب و هوای سرد ……………………………………………………………………………………….62

6-2-2-1-2 پیش بینیهای آب و هوای گرم …………………………………………………………………………….63

6-2-2-1- 3 محدودیتهای بارش …………………………………………………………………………………………….63

6-2-3 آماده سازی بستر و زیر اساس برای RCCP ………………………………………………………………….63

6-2-4 اختلاط مصالح……………………………………………………………………………………………………………….64

6-2-5 کالیبراسیون دستگاهها…………………………………………………………………………………………………..65

6-2-6 عملیات انتقال بتن غلتکی …………………………………………………………………………………………….65

6-2- 7 ریختن بتن غلتکی………………………………………………………………………………………………………..66

6-2-8 تراکم ……………………………………………………………………………………………………………………………67

6-2-8-1 اثر تراکم بر ویژگیهای بتن کوبیده غلتکی …………………………………………………………………68

6-2-8-1-1 اثر تراکم بر مقاومت ……………………………………………………………………………………………..68

6-2-8-1-2 اثر تراکم بر نفوذناپذیری(آب بندی) ……………………………………………………………………..69

6-2-8-1-3 اثر تراکم بر دوام …………………………………………………………………………………………………..69

6-2-8-2 تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در تراکم …………………………………………………………70

6-2-8-2-1 غلتکهای چرخ لاستیکی ……………………………………………………………………………………….70

6-2-8-2-2 ماشینهای روسازی ……………………………………………………………………………………………….71

6-2-8-3 غلتک زنی درزهای طولی و عرضی ……………………………………………………………………………71

6-2-9 ساخت درزها در روسازی  بتن غلتکی ……………………………………………………………………………72

6-2-10 مقطع آزمایشی بتن غلتکی …………………………………………………………………………………………73

6-3 عملیات تولید و ساخت روسازی بتن غلتکی ………………………………………………………………………75

6-3-1 عمل آوری …………………………………………………………………………………………………………………….78

فصل هفتم:روشهای طراحی روسازی بتن غلتکی………………………………………………………………..80

فصل هشتم: مروری بر کلیات سدهای بتن غلتکی…………………………………………………………………85

8-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………86

8-2 تاریخچه سدهای بتن غلتکی…………………………………………………………………………………………………..86

8-3 توسعه‌ي سد بتن غلتكي ……………………………………………………………………………………………………….87

8-4 کلیات ساخت سد بتن غلتکی ………………………………………………………………………………………………..89

8-5 مزایای سدهای بتن غلتکی …………………………………………………………………………………………………..91

8-6 روشهاي طراحي سد بتن غلتكی ………………………………………………………………………………………….92

8-6-1 بتن غلتكي كم‌سيمان ………………………………………………………………………………………………………93

8-6-1-1 جنبه‌هاي مهم بتن غلتكي كم‌سيمان …………………………………………………………………………94

8-6-1-2 خواص مصالح و طرح اختلاط بتن غلتكي كم‌سيمان …………………………………………………94

8-6-1-3 روشهاي ساخت و كنترل در حين ساخت ………………………………………………………………….95

8-7 توجیه پذیری اقتصادی و اجرایی استفاده از بتن غلتکی در سدسازی ………………………………..96

8-7-1 کوتاه کردن دورة اجرا ………………………………………………………………………………………………………97

8-7-2 افزایش سرعت اجرا ………………………………………………………………………………………………………….97

8-7-3 صرفه جویی در مصرف سیمان ………………………………………………………………………………………98

8-7-4 فواید دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………….98

8-8 مقایسه هزینه بتن غلتکی و بتن معمولی در سدهاي ساخته شده در جهان…………………………99

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….104

 

فصل اول: روسازیهای بتنی(کلیات و انواع)
فصل دوم: تاریخچه و مشخصات کلی روسازی بتن غلتکی
فصل سوم:ویژگیهای بتن غلتکی
فصل چهارم: زمینه های کاربرد بتن غلتکی
فصل پنجم:مصالح و طرح اختلاط
….

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سمینار بتن غلتکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
سمینار بتن غلتکی

تومان20,000